فیلمهای یوتوب

تغییرات چهره و لبخند بیمار به کمک نرم افزار مورف به تصویر کشیده شده است

تغییرات چهره و لبخند بیمار به کمک نرم افزار مورف به تصویر کشیده شده است

تغییرات چهره و لبخند بیمار به کمک نرم افزار مورف به تصویر کشیده شده است
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

 343 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست