نگهدارنده متحرک ارتودنسی

نگهدارنده متحرک ارتودنسی چیست؟

به شکل پلاک متحرک می باشند لذا تمامی نکات مربوط به استفاده از پلاک های متحرک در مورد آنها صادق است. این دستگاه ها باید به استثناء وعده های غذایی اصلی و مواقع مسواک زدن و نخ دندان کشیدن، به طور تمام وقت تا حداقل یکسال و پس از آن به مدت یک سال دیگر فقط شب ها استفاده گردند.
 
بسیار هستند بیمارانی که به رغم درمان ارتودنسی و صَرف وقت و هزینه زیاد، به دلیل عدم استفاده صحیح از پلاک های ریتینر، مجددا دچار برگشت نامرتبی دندانها شده و چاره ای جز ارتودنسی دوباره ندارند. این در حالی است که دندانها نمی توانند نیروهای ارتودنسی را بیش از مدت معینی تحمل کنند و ممکن است با ارتودنسی مجدد، ریسک عوارضی نظیر تحلیل ریشه، تحلیل لثه و پوسیدگی دندانها افزایش یابد.

 954 بازدید از آغاز,  2 بازدید در امروز