اطلاعات عمومی, دانستنی ارتودنسی

دیستال جت چیست

دیستال جت چیست

دیستال جت وسیله ارتودنسی است که به دندانهای آسیاب کوچک و بزرگ بالا یا پایین متصل میشود.

این وسیله کمک میکند دندانهای آسیاب بالا یا پایین به عقب تر کشیده شوند تا موقعیت بهتری نسبت به دندانهای آسیاب فک مقابل پیدا کنند. به این صورت در سمتی از دندان که فضا برای حرکت به موقعیت مطلوب وجود ندارد یا بسیار کم است، فضا افزایش می یابد.

دیستال جت چیست