ناهنجاری ها و درمان
جهت مطالعه از منوی سمت راست استفاده فرمائید

فهرست مطالب موجود در این بخش

 

ناهنجاری های ساده دندان

      1. دندان اضافی
      2. نامرتبی و شلوغی دندانها
      3. کراس بایت دندانهای قدامی

ناهنجاری های غیر ساده دندان

      1. اورجت
      2. دیپ بایت
      3. اپن بایت
      4. غیبت دندانی
      5. ناهماهنگی خط وسط دندانها
      6. وجود فاصله در بین دندانها

ناهنجاری های فک

      1. ناهنجاری فک کلاس 2
      2. ناهنجاری فک کلاس 3
      3. انحراف فک
      4. بزرگی فک بالا
      5. تنگی فک بالا
      6. کوچکی فک بالا
      7. کوچکی فک پایین
      8. بزرگی فک پایین

ناهنجاری های مادرزادی

      1. شکاف لب و کام
      2. دندان نیش نهفته
      3. دندان عقل نهفته
      4. لبخند لثه ای

 

ناهنجاری ها و درمان