دندان نیش نهفته

نهفتگی دندان نیش

نهفته شدن دندانهای نیش (بالاخص در فک بالا) یک رویداد شایع کلینیکی می باشد. علاوه بر ظاهر نازیبایی که به دلیل عدم حضور دندان نیش در دهان ایجاد می شود، ریسک بروز ضایعاتی نظیر کیست یا تومور برای دندان نهفته همواره وجود دارد.

دلایل بروز نهفتگی دندان نیش

نهفتگی دندان نیش فک بالا می تواند به سمت گونه (لبیال) یا به سمت زبان (پالاتال) باشد. در کیس های لبیال شایعترین اتیولوژی شناخته شده، کمبود فضای قوس دندانی است حال آنکه در موارد پالاتال انحراف مسیر تکاملی جوانه دندان نیش بیشترین احتمال بروز ناهنجاری می باشد.

درمان دندان نیش نهفته

عوامل متعددی بر نحوه درمان نیش نهفته تأثیر می گذارد نظیر : سن بیمار ، محل نهفتگی (لبیال یا پالاتال)، زاویه و عمق نهفتگی، میزان فضای قوس دندانی و …
کشیدن دندان نیش شیری، باز کردن فضای رویش دندان نیش نهفته با ارتودنسی، اکسپوژر جراحی تاج دندان نهفته و هدایت آن به داخل قوس با نیروی ارتودنسی از جمله درمانهای شایع برای هدایت دندان نیش نهفته به داخل قوس دندانی می باشد.

 699 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز