ارتودنسی ثابت

ایا ارتودنسی یک فک امکان پذیر است

ایا ارتودنسی یک فک امکان پذیر است

برخی بیماران با هدف کاهش هزینه ارتودنسی و یا با تصور مشکل نامرتبی کمتر دندان‌ها در یک فک، این سوال برایشان پیش می‌آید؛ خوشبختانه در برخی موارد امکان درمان ارتودنسی یک فک وجود دارد.
پیچیدگی پاسخگویی این سوال اینجاست درمان ارتودنسی فقط برای ردیف نمودن دندانهای یک فک نیست. در واقع باید هر دو فک با یکدیگر همخوانی داشته باشند، از این رو علی رغم باور عامه مبنی امکان ردیف نمودن تنها یک یا چند دندان در ارتودنسی وجود ندارد.
به طورکلی حتی اگر دندانهای یک فک چندان هم نامرتبی نداشته باشند باید به منظور قرارگیری صحیح دندانهای فکین بر روی یکدیگر، ویا گرفتن تکیه گاه از فک مقابل دندانهای هر دو فک ارتودنسی شود. به علاوه در صورت عدم هماهنگی مناسب بین دندانهای دو فک، احتمال برگشت مشکل ارتودنسی ممکن است بیشتر شود.

 1,164 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست