تغییرات لبها به دنبال کشیدن پرمولرهای اول دائمی به منظور درمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن Class II Div

مقدمه درمان ارتودنسی اکثرا نیاز به کشیدن دندان دارد و بیشترین دندانی که کشیده می شود پرمولر های اول دائمی هستند.به...

ادامه مطلب