مقالات

تغییرات لبها به دنبال کشیدن پرمولرهای اول دائمی به منظور درمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن Class II Div

تغییرات لبها به دنبال کشیدن پرمولرهای اول دائمی به منظور درمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن Class II Div

مقدمه
درمان ارتودنسی اکثرا نیاز به کشیدن دندان دارد و بیشترین دندانی که کشیده می شود پرمولر های اول دائمی هستند.به دلیل مشاهده برجسته‌شدن لبها و بهتر شدن یک سوم تحتانی در دختران با صورتهای مقعر (Concave) بدنبال درمان ارتودنسی با کشیدن پرمولرهای اول بالا و پایین بر آن شدیم تا تحقیقی در این مورد داشته باشیم. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات قدامی خلفی لب بالا وپایین بدنبال عقب بردن(Retraction) انسیزرهای بالا و پایین در بیماران با کشیدن دندانهای پرمولر اول بود.
مواد و روش بررسی
این تحقیق نظر به اینکه بر روی بیماران خاصی در یک مقطع زمانی شروع شده است (Cross sectional) محسوب
می شود و از طرفی چون موارد مورد بررسی در طی مدتی تحت درمان قرار گرفته اند longitudinal نیز محسوب می شود و تکنیک تحقیق استفاده از رادیوگرافی سفالومتری لترال قبل و بعد از درمان و ترسیم آنها بود. در این تحقیق 20 بیمار با ناهنجاری Class II Div 1 انتخاب شدند که میانگین سنی شروع درمان در پسران 2/12 سال، در دختران 8/11 سال و طول متوسط درمان 9/2 سال بود. تمام این بیماران با روش استاندارد edgewise درمان شده و بطور متوسط اورجت 5 میلیمتر بود. و در همه آنها دندانهای پرمولر اول بالا و پایین جهت درمان کشیده شده بود.
برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد و روش های آماری در این تحقیق t-test جفت شده (Paired t-test)‌ و آزمون ضریب همبستگی (correlation coefficient test)بود.
یافته‌ها
در مورد لبها بدون حذف رشد:
در دختران به ازای 39/3 میلیمتر عقب رفتن انسیزورهای بالا 32/0 میلیمتر لب بالا به طرف جلو آمد که نسبت معکوس و بسیار ضعیفی بین آنها وجود داشت.
در پسران نسبت بین عقب رفتن انسیزورهای بالا و لب بالا 1: 4/ 4 بود که در حقیقت به ازای 83/8 میلیمتر عقب رفتن انسیزورهای بالا لب بالا 2 میلیمتر عقب رفت.
در دختران و پسران به ازای 02/5 میلیمتر عقب رفتن انسیزورهای بالا، لب بالا 37/0 میلیمتر عقب رفت که این ارتباط مستقیم ولی بسیار ضعیف بود.
در دختران به ازای 1/0 میلیمتر عقب رفتن انسیزورهای پائین، لب پائین 7/0 میلیمتر جلو آمد که نسبت عکس دارند.
در پسران در فک پائین به ازای 75/5 میلیمتر عقب رفتن انسیزورهای پائین، لب پائین 16/5 میلیمتر عقب رفت که این ارتباط مستقیم بوده و نسبت بین آنها1:1/1 بود.
ولی با حذف رشد میزان عقب رفتن لب بالا با دندانهای انسیزور بالا در دختران ارتباط مستقیم داشت و نسبت بین آنها 1: 3/3 بود. یعنی اگر 3/3 میلیمتر انسیزورها عقب برود 1 میلیمتر لب بالا عقب می رود و در پسران این نسبت 1: 7/2 و درمجموع دختران و پسران 3:1 بود.
در دختران و پسران لب پائین نیز به دنبال عقب رفتن دندانهای قدامی بالا عقب میرفت که ضریب همبستگی آنها 5/97r= و نسبت بین آنها 2:1 بود.
ارتباط عقب رفتن انسیزورهای پائین و لب پائین مستقیم و ضریب همبستگی بین آنها 1/82r= و نسبت بین آنها در دختران 1:1 ، در پسران 1:1 و در مجموع دختران و پسران 1:1 بود.
نتیجه‌گیری
در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که پاسخهای بافت نرم نسبت به تغییرات بافت سخت متفاوت بوده و دقیقاً از آن تبعیت نمی‌کند بعبارت ساده‌تر بافت نرم سایه به سایه بافت سخت حرکت نمی‌کند. و تغییرات در پسران و دختران متفاوت می باشد. میزان اورجت، ضخامت لبها و اتصال لب بالا به کلوملای بینی در این تغییرات نقش دارند با عقب رفتن دندانهای انسیزور بالا لب پائین بیشتر از لب بالا عقب میرود. رشد روی تغییرات مؤثر می باشد . در دختران لبها کمتر از پسران تحت تأ‌ثیر عقب رفتن انسیزورها می باشد

 718 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست