اطلاعات عمومی

خارج شدن سیم ارتودنسی

خارج شدن سیم ارتودنسی

برخی از سیمهای ارتودنسی بویژه در مراحل اولیه درمان بسیار انعطاف پذیر هستند. این امکان وجود دارد که از روی براکت ارتودنسی بلغزند و خارج شوند. با رعایت رژیم غذایی توصیه شده توسط متخصص ارتودنسی ، احتمال بروز این مشکل به حداقل خواهد رسید.
اگر انتهای سیم از داخل دستگاه خارج شد سعی کنید با یک پنس یا موچین، سیم را به محل قبلی خود برگردانید. در صورت ضرورت، یک قطعه موم ارتودنسی بر روی سیم قرار داده و با ارتودنتیست خود تماس بگیرید.

خارج شدن سیم ارتودنسی