خلاقیتهای ارتودنسی

رترکشن و بستن فضاها

رترکشن و بستن فضاها

کارگذاری مینی اسکرو با هدف تقویت انکوریج و جلوگیری از چرخش دندان پرمولر در هنگام رترکشن و بستن فضاها

 875 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست