اطلاعات عمومی

قالبگيرى نهايى

قالبگیری نهایی: جزئیات دقیق ساختار بافت و دندان را برای تکنسین لابرتوار در بحث ایجاد ترمیم نشان می دهد.

– ثبت اکلوزال (بایت)

ثبت اکلوزال(بایت): هنگام بستن دندان ها (بایت)، رابطه ی اکلوزالی دندان های ماگزیلاری و فک پایین را تولید می کند.

سازه گچی تشخیصی:

سازه گچی (cast) تشخیصی، مدلی است که از قالبگیری به دست می آید. مواد منحصراً برای ساخت کست های تشخیصی به کار می روند.

مدل گچی، تقریباً زمانی استفاده می شود که مقاومت مدل مهم و ابعاد مدل مهم نیست اما به علت ظاهر آن که مشابه محیط داخل دهان است، برای تشخیص و کار در لابراتوار عالی است.

dental stone نوعی گچ است اما قوی تر از مدل گچی و معمولاً زمانی استفاده می شود که تشخیص دوره ای زمان بر مطرح باشد یا خود cast برای طراحی و ساخت مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال: ساخت retainer، یک tray اختصاصی، یا ایجاد یک cast برای لابراتور توسط تکنسین لابراتوار.

سازه گچی تشخیصی:

سازه گچی (cast) تشخیصی، مدلی است که از قالبگیری به دست می آید. مواد منحصراً برای ساخت کست های تشخیصی به کار می روند.

مدل گچی، تقریباً زمانی استفاده می شود که مقاومت مدل مهم و ابعاد مدل مهم نیست اما به علت ظاهر آن که مشابه محیط داخل دهان است، برای تشخیص و کار در لابراتوار عالی است.

dental stone نوعی گچ است اما قوی تر از مدل گچی و معمولاً زمانی استفاده می شود که تشخیص دوره ای زمان بر مطرح باشد یا خود cast برای طراحی و ساخت مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال: ساخت retainer، یک tray اختصاصی، یا ایجاد یک cast برای لابراتور توسط تکنسین لابراتوار.

 1,517 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست