اطلاعات عمومی

چه کسانی بیشتردر معرض خطرپوسیدگی دندان قراردارند؟

چه کسانی بیشتردر معرض خطرپوسیدگی دندان قراردارند؟

گاهی بعضی از افراد و گرو ها بیشتر در نعرض پوسیدگی دندان قرار دارند این افراد عبارتند از :
1 افراد سالمند ” از هر طبقه ی اقتصادی و اجتماعی “
2 افرادی که در منطقه ای زندگی می کنند که به آب منطقه فلوراید زده نمی شود
3 افرادی که دهان خشکی دارند
4 افراد مبتلا به دیابت
5 افراد الکلی
6 افراد سیگاری یا معتاد به مواد مخدر
7 افرادی که عادت به استفاده از نوشابه یا مواد قندی دارند
8 افرادی که تحت درمان یا پروتز درمانی هستند

 596 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست