خلاقیتهای ارتودنسی

کیس درمان ارتودنسی قسمت اول

کیس درمان ارتودنسی قسمت اول

تصاویر قبل و بعد از درمان داخل دهانی A. سانترال راست بالا و کانین الاین شدند و رابطه cl1 مولری و کانینی به دست امد B. قوس

کیس درمان ارتودنسی قسمت اول