اطلاعات عمومی

مواد قالبگیری

مواد قالبگیری

مواد قالبگیری به دلیل کیفیت خاصی که در ثبت جزئیات دارند، به دندانپزشک اجازه می دهند که بهترین و با دقت ترین نگاره را از دندان و بافت های اطراف به دست آورد. قالبگیری نگاره منفی از دندان و ساختارهای اطراف آن است اما زمانی که قالبگیری توسط گچ ریخته گری شده تا مدل ایجاد شود، شاهد ایجاد نگاره مثبت از دندان و بافت های اطراف آن خواهیم بود. این مدل را به عنوان کست می شناسیم.

انواع قالبگیری:

– قالبگیری اولیه

قالبگیری اولیه برای موارد زیر استفاده می گردد:

1. مدل تشخیصی

2. تری های اختصاصی

3. روکش موقت

4. ارتودونسی

5. مدل درمان و سابقه درمان

 1,940 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست