مقالات

انواع stock tray:

انواع stock tray:

 

A تری فلزی که برای قالبگیری اولیه استفاده می شود.

B تری فلزی صاف که برای قالبگیری با هیدروکلوئید برگشت پذیر استفاده می شود.

C تری دارای حفره که برای قالبگری اولیه و نهایی استفاده می شود.

D تری Gauze که برای ثبت بایت استفاده می شود.

E تری Triple که برای قالبگیری نهایی و ثبت بایت همزمان استفاده می شود.

F تری آکریلی اختصاصی که برای قالبگیری نهایی برای پروتز ثابت و متحرک استفاده می شود.

G تری وکیوم اختصاصی که برای سفید کردن دندان ها و روکش موقت استفاده می شود.

 1,282 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست