خلاقیتهای ارتودنسی

انجمن اتوبوسی : غلبه بروکراسی بر دموکراسی (قسمت اول)

انجمن اتوبوسی : غلبه بروکراسی بر دموکراسی (قسمت اول)

مقدمه :
اگاهی جامعه دندانپزشکان و متخصصین از مفاهیم کلان علوم انسانی از لوازم تصمیمات درست مشی سازمانی و صنفی انها محسوب میشود، از این رو با تشریح پدیده های #بروکراسی و #دموکراسی به حرکت خزنده ولو نااگاهانه بعضی انجمنهای علمی دندانپزشکی در تبدیل انجمن به نهادی بروکراتیک به جای نهادی دموکراتیک میپردازیم و انشالله در ادامه و در نهایت به دلایل ناکامی نقشه پردازان این تفکر در دستیابی به اهداف خود خواهیم پرداخت.

موضوع بوروکراسی و دموکراسی با درک معانی آنها شروع میشود چرا که ، مطابق نظر والدو ، دموکراسی تلاش در جهت برابری و آزادی است و سازمان دموکراتیک ، مسول و پاسخگوست و در مقابل سازمان بروکراتیک با الگوهای سلسله مراتبی قدرت ، تقسیم کار و تخصیص وظایف مشخص شده است.
وبر #بروکراسی را به عنوان شکل سازمانی غالب در یک جامعه قانونی و منطقی شناخته است و بیان میکند اداره سازمان تنها از طریق اعمال کنترل و استفاده از کارکنان بخش اداری میسر است. به عقیده وبر، بوروکراسی بالاترین کارایی در اداره امور انسانی را محقق میکند و ساختاری عقلانی است . در مقابل برخی معتقدند که سازمان بروکراتیک از لحاظ نظری و عملی اشتباه است و باعث رفتارهای متضاد نسبت به هنجارهای جامعه دموکراتیک میشود.
هرچند باید بپذیریم که مدل بوروکراتیک یک مدل جذاب برای مدیران ادارات دولتی که به دنبال بالاترین سطح بهره وری در سازمانهای خود هستند به شمار میرود.

پیشنهاد ویلسون در جدایی اداره از سیاستگذاری:

ویلسون طرح جدایی سیاست از اداره را مطرح کرد. و دنبال این بود که خط مشی های سیاسی در حوزه عمومی تدوین شود و خارج از اداره قرار گیرد . وی اعتقاد داشت که باید این دو حوزه ، یعنی سیاست و اداره از یکدیگر جدا باشند. به همین لحاظ تفکر جدا شدن این دو حوزه از یکدیگر از این زمان بسرعت شتاب گرفت و منجر به تدوین سیرتکوینی در مدیریت دولتی نوین گردید .
برای بهتر روشن شدن موضوع به مولفه های بوروکراسی و دموکراسی اشاره می کنیم : مولفه های مهم در دموکراسی شامل عدالت ، برابری ، مشارکت ، آزادی انتخاب ، شفافیت و.. می باشد . مولفه های مهم بوروکراسی عبارتند از : تمرکز ، اختیار ، پنهان کاری ، سلسله مراتب و…
همانطور که ملاحظه می کنید در دموکراسی به شدت به شفاف سازی تاکید می شود ولی در مقابل بوروکراسی به پنهان کاری تاکید می کند .
گرایش سازمان به سمت ماشینی شدن افراد نیز در این تفکر باعث بیگانگی افراد به سازمان می گردد. و ایزوله شدن فضای سازمانی را در پی دارد هر چند ازنظر مولف لازم است باتوجه به فضا و فرهنگ سازمانی رعایت حد اعتدال
برقرار گردد .

 

انجمن اتوبوسی : غلبه بروکراسی بر دموکراسی (قسمت اول)