فیلمهای آپارات

تغییرات تدریجی چهره و لبخند بیمار

تغییرات تدریجی چهره و لبخند بیمار

تغییرات تدریجی چهره و لبخند بیمار
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 352 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست