فیلمهای یوتوب

تغییرات چهره و لبخند بیمار در طول درمان به کمک نرم افزار مورف

تغییرات چهره و لبخند بیمار در طول درمان به کمک نرم افزار مورف

تغییرات چهره و لبخند بیمار در طول درمان به کمک نرم افزار مورف
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

 354 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست