فیلمهای یوتوب

ویدیوی شماره 2 : تغییرات تدریجی کیس کلاس 3 بیرون زدگی فک پایین

ویدیوی شماره 2 : تغییرات تدریجی کیس کلاس 3 بیرون زدگی فک پایین

ویدیوی تغییرات تدریجی کیس کلاس 3 بیرون زدگی فک پایین
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

ویدیوی شماره 2 : تغییرات تدریجی کیس کلاس 3 بیرون زدگی فک پایین