فیلمهای یوتوب

ویدیوی شماره 2 : تغییرات تدریجی کیس کلاس 3 بیرون زدگی فک پایین

ویدیوی شماره 2 : تغییرات تدریجی کیس کلاس 3 بیرون زدگی فک پایین

ویدیوی تغییرات تدریجی کیس کلاس 3 بیرون زدگی فک پایین
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

 489 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست