خلاقیتهای ارتودنسی

انتریور بایت

انتریور بایت

انتریور بایت بلاک قدامی کامپوزیتی به نحوی که باعث حرکت مندیبل به قدام شده ، در دوره دندانی میکس دنتیشن برای حل مشکل دیپ بایت نتیجه را در پست بعد ببینید

انتریور بایت