اطلاعات عمومی

نسبت پودر به آب در قالبگيرى

گرچه گچ و سنگ دندان دارای فرمول شیمیایی مشابه هستند، اما ساختار فیزیکی آنها متفاوت است و لازم است از نسبت آب به پودر خاص برای هر یک استفاده شود. نسبت آب به پودر تأثیر قابل توجهی بر زمان تنظیم و مقاومت هر محصول گچ دارد. آب با حجم (cc) و پودر با وزن (g) اندازه گیری می شود.

*هر نوع کست دارای یک نسبت آب به پودر مشخص است که توسط سازنده مشخص شده است.

انواع کست:

1) مدل گچی: 45 تا 50 میلی لیتر آب به 100 گرم از پودر

2) Dental stone: 30 تا 32 میلی لیتر آب به 100 گرم پودر

3) High strength stone: 19 تا 24 میلی لیتر از آب به 100 گرم پودر

اثرات cast بر setting time:

اختصاص زمان کاری کافی به منظور میکس مواد و انتقال آن ها به قالبگیری موضوع با اهمیتی است. setting time، طول زمانی است که میکس گچ یا stone به ماده جامد تبدیل شود.

ریختن و ایجاد کست تشخیصی

سه روش معمولاً برای ریختن کست های تشخیصی استفاده می شود:

1) روش double-pour

2) روش box-and-pour

3) روش inverted-pour

* تنها تفاوت این سه روش در قسمت فرم دهی و تشکیل پایه (base) کار است.

نسبت پودر به آب در قالبگيرى